Monday, July 27, 1998

How does GaGa like her *EGGS?

Answer on How does GaGa like her *EGGS?

raaw, she says it in bad romance

rah, rah , rah mah, mah (8)